Tietosuojaseloste

Johdanto

Arvostamme sivustollamme vierailevien yksityisyyttä, ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä. Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten käytämme henkilötietojasi.

Kun hyväksyt tietosuojaselosteen mukaisen evästeiden käyttämisen ensimmäistä kertaa sivustolla vieraillessasi, hyväksyt evästeiden käytön myös jokaisella tulevalla vierailukerralla.

Tämä tietosuojaseloste koskee Ailako Oy:n sivustoa www.tokyokan.fi, johon viitataan jatkossa sanalla “sivusto”.

Rekisterinpitäjä

Ailako Oy
Annankatu 24
09-6225553
info@tokyokan.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Ailako Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, johon asiakas on antanut luvan.

Ailako Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksujen valvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Ailako Oy käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja Ailako Oy:n liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien sekä markkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Rekisterin tietoja voidaan hetkellisesti siirtää esim. markkinointiviestinnän lähettämistä varten järjestelmään, jonka tietoturva on varmistettu Ailako Oy:n ja mahdollisen yhteistyökumppanin toimesta.

Rekisterin tietosisältö

Seuraavanlaisia tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käyttää:

 • tietoja laitteestasi, mukaan lukien IP-osoite, maantieteellinen sijainti, selaimen tyyppi ja versio sekä käyttöjärjestelmä;
 • tietoja vierailuistasi ja sivuston käytöstäsi, mukaan lukien lähetysviittaus, vierailun pituus, nähdyt sivut ja sivuston navigointipolut;
 • tietoja, kuten sähköpostiosoitteesi, nimesi tai muut yhteystietosi, joita saatat luovuttaa käyttäessä sivustoamme;
 • tietoja, jotka annat sivustomme palveluja käyttäessäsi, mm. yrityksen nimi, Y-tunnus, puhelinnumero ja sähköposti;
 • sivuston käytön myötä generoituja tietoja, mukaan lukien sivuston käyttöajankohdat, toistuvuus ja käyttöolosuhteet;
 • ostotietoja, kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot;
 • tietoa markkinointiluvista (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti, sähköposti ja kohdennettu digitaalinen mainonta);
 • tietoja asiakassuhteen viestintähistoriasta (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot;
 • mitä tahansa muita tietoja, joita luovutat meille.

Ennen kuin luovutat meille toisen henkilön tietoja, sinun tulee saada kyseiseltä henkilöltä lupa hänen henkilötietojensa lähettämiseen ja prosessointiin tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä asiakastapaamisissa. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta henkilötietolain ja asiallisen yhteyden näin salliessa.

Henkilötietojesi käyttö

Sivustomme kautta meille lähetettyjä henkilötietoja käytetään tässä tietosuojakäytännössä mainittuja tarkoituksia varten sekä relevanteilla sivustomme sivuilla. Voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • sivustomme ja liiketoimintamme ylläpito;
 • sivustomme käyttökokemuksen personointi;
 • sivustomme palveluiden käytön mahdollistaminen;
 • sivustomme kautta lähetettyjen yhteydenottojen käsittely ja niihin liittyvä viestintä;
 • laskelmien, laskujen ja maksumuistutusten lähettäminen sekä maksujen vastaanottaminen;
 • omaan liiketoimintaamme tai erikseen valikoitujen ja sinulle hyödylliseksi arvioimamme kolmansien osapuolten liiketoimintaan liittyvän markkinointiviestinnän toimitus, joko sivuston sisäisillä kirjoituksilla tai, mikäli olet sen erikseen hyväksynyt, sähköpostilla tai vastaavalla toimitustavalla;
 • käyttäjiämme koskevan tilastotiedon tarjoaminen kolmansille osapuolille (siten, etteivät kyseiset kolmannet osapuolet pysty tunnistamaan tilastosta yksittäisiä käyttäjiä);
 • niiden sivustoomme liittyvien kysymysten ja valitusten hoitaminen, jotka sinä olet lähettänyt tai jotka koskevat sinua;
 • sivustomme suojaaminen ja petosten ennaltaehkäisy;
 • sivustomme käyttöehtojen noudattamisen varmistaminen (mukaan lukien sivustomme lomakkeiden kautta lähetettyjen viestien seuranta);
 • muihin tarkoituksiin.

Jos luovutat henkilötietojasi julkaistavaksi sivustollamme, me julkaisemme ja käytämme tätä tietoa antamasi luvan mukaisesti.

Ilman nimenomaista suostumustasi emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointia tai tietojen edelleen luovutusta varten.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa käyttöön Ailako Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä markkinointiluvan sisältäviä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen

Tämä osio kuvaa tietojen säilyttämistä koskevat käytäntömme ja menettelymme, joiden tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme laillisia velvoituksiamme henkilötietojen säilytystä ja poistamista koskien.

Mitä tahansa tarkoitusta tai useampia tarkoituksia varten keräämiämme henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

Muista tämän osion määrityksistä poiketen säilytämme henkilötietoja säilyttäviä dokumentteja (myös sähköisiä dokumentteja):

 • lain asettamien velvoitteiden mukaisesti:
 • mikäli uskomme dokumenttien olevan oleellisia meneillään olevan tai mahdollisen oikeudellisen menettelyn vuoksi;
 • laillisten oikeuksiemme perustamiseen, harjoittamiseen ja puolustamiseen (mukaan lukien tietojen luovutus petoksen torjuntaan ja luottoriskin vähentämiseen liittyen).

Henkilötietojen turvallisuus

Järjestämme kohtuulliset tekniset ja organisatoriset varotoimet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään henkilötietojesi menetystä, väärinkäyttöä tai muuttamista.

Säilytämme kaikkia meille antamiasi henkilötietoja suojatuilla palvelimillamme tai lokaalisti kovalevyillä, joihin on pääsy rajatuilla henkilöillä.

Tiedostat, että tiedon siirto internetin välityksellä on luonnostaan turvatonta, emmekä voi taata internetin välityksellä lähetetyn tiedon turvallisuutta.

Oikeutesi

Voit pyytää meitä luovuttamaan mitä tahansa sinusta keräämäämme henkilötietoa. Voimme luovuttaa henkilötiedot, kun toimitat tarkoituksenmukaisen henkilöllisyystodistuksen (esimerkiksi passin valokopio yhdessä sähkölaskun kaltaisen katuosoitteen varmistavan dokumentin kanssa).

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä rekisterinpitäjälle.

Muutokset

Päivitämme tietosuojakäytäntöä aika ajoin julkaisemalla sivustollamme uuden version. Sinun tulisi silloin tällöin tarkistaa tämä sivu, jotta varmasti ymmärrät tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset.

Kolmannen osapuolen verkkosivustot

Sivustomme voi sisältää tietoja kolmansilta sivustoilta sekä niihin viittaavia hyperlinkkejä. Me emme voi vaikuttaa, emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä.

Tietojen päivittäminen

Saatathan tietoomme, mikäli haluat varmistaa säilyttämiemme henkilötietojen oikeellisuuden ja tarvittaessa korjata tai päivittää niitä.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. Eväste on tiedosto, joka sisältää tunnisteen (kirjaimista ja numeroista koostuva sarja), jonka palvelin lähettää selaimelle ja selain säilyttää sitä. Tunniste lähetetään takaisin palvelimelle aina, kun selain pyytää sivua palvelimelta. Evästeet voivat olla joko “pysyviä” tai “istuntokohtaisia”: pysyvä eväste tallennetaan selaimen toimesta ja se pysyy voimassa tiettyyn päivämäärään saakka, ellei käyttäjä itse poista sitä; istuntokohtainen eväste puolestaan on voimassa ainoastaan istunnon ajan, eli selaimen sulkemiseen saakka. Evästeet eivät yleensä sisällä sellaista tietoa, josta käyttäjä voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, mutta säilyttämämme henkilötiedot voivat kuitenkin liittyä evästeissä oleviin tietoihin. Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä sivustollamme.

Useimmat selaimet sallivat evästeiden hylkäämisen – esimerkiksi Chromella (v92) voit estää kaikki evästeet menemällä “Mukauta ja hallitse” -valikkoon selaimen oikean yläkulman ikonista ja napsauttamalla ”Asetukset”, ”Tietosuoja ja turvallisuus” ja “Evästeet ja muut sivuston tiedot” ja valitsemalla sitten “Estä kaikki evästeet”.

Kaikkien evästeiden estäminen vaikuttaa negatiivisesti useiden sivustojen käytettävyyteen. Jos estät evästeet, et pysty käyttämään kaikkia sivustomme toimintoja.

Voit poistaa aiemmin laitteellesi tallennettuja evästeitä selaimen asetuksista. Huomaathan, että kaikkien evästeiden poistaminen tai estäminen vaikuttaa negatiivisesti sivustomme käytettävyyteen.

Sivustollamme käyttämiemme evästeiden nimet ja käyttötarkoitukset on kuvattu alla (osa tiedoista englanniksi). Listaa päivitetään aina, kun poistamme käytöstä tai lisäämme evästeitä. Lisäksi pyydämme sinua päivittämään evästeasetukset aina uudelleen, jos päivitämme käyttämiämme evästeitä.

WordPress

Functional

Käyttö

WordPress: website development. Lue lisää

Tietojen jakaminen

Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

Functional

Nimi
Vanheneminen
session
Toiminto
Read if cookies can be placed
Nimi
Vanheneminen
persistent
Toiminto
Store logged in users

Complianz

Toiminnalliset

Käyttö

Complianz: cookie consent management. Lue lisää

Tietojen jakaminen

Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille. Saat lisätietoja lukemalla Complianz tietosuojalausunnon.

Toiminnalliset

Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Tallentaa evästeiden suostumusasetukset
Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Tallentaa hyväksytyn evästekäytännön tunnus
Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Tallentaa evästeiden suostumusasetukset
Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Tallentaa evästeiden suostumusasetukset
Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Tallentaa evästeiden suostumusasetukset
Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Tallentaa evästeiden suostumusasetukset
Nimi
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Tallentaa, jos evästebanneri on hylätty

Google Analytics

Tilastot

Käyttö

Google Analytics: website statistics. Lue lisää

Tietojen jakaminen

Saat lisätietoja lukemalla Google Analytics tietosuojalausunnon.

Tilastot

Nimi
Vanheneminen
2 vuotta
Toiminto
Tallentaa ja laskea sivun katselukerrat
Nimi
Vanheneminen
1 vuosi
Toiminto
Tallentaa ja laskea sivun katselukerrat

Wistia

Markkinointi/Seuranta

Käyttö

Wistia: video display. Lue lisää

Tietojen jakaminen

Saat lisätietoja lukemalla Wistia tietosuojalausunnon.

Markkinointi/Seuranta

Nimi
Vanheneminen
pysyvä
Toiminto
Tallentaa suoritetut toiminnot verkkosivustolla

Instagram

Markkinointi/Seuranta

Käyttö

Instagram: display of recent social posts and/or social share buttons. Lue lisää

Tietojen jakaminen

Saat lisätietoja lukemalla Instagram tietosuojalausunnon.

Markkinointi/Seuranta

Nimi
Vanheneminen
1 vuosi
Toiminto
Tallentaa mainosten näyttötiheys

Sekalaista

Käyttötarkoitus selvityksessä

Käyttö

Tietojen jakaminen

Tietojen jakaminen odottaa tutkintaa

Käyttötarkoitus selvityksessä

Nimi
cmplz_toggle_data_id_1
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-j042jylrre
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplzDashboardDefaultsSet
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
loglevel
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_toggle_data_id_2
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_toggle_data_id_4
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-fj42vucf99
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wpr-show-sidebar
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_toggle_data_id_0
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplzFormValues
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
undefined
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wpr-hash
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
cmplz_layout
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
cmplz_toggle_data_id_3
Vanheneminen
365 päivää
Toiminto
Nimi
WP_PREFERENCES_USER_2
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-krqb7ckugp
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-95z0cb0yxb
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-803tlui8oi
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-frwm2xrksl
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-fj7gs031q6
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-09kolaz9o0
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-9m1zg8p5wc
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wistia-video-progress-5wrdzcmj90
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wp_lang
Vanheneminen
Toiminto
Nimi
wpEmojiSettingsSupports
Vanheneminen
Toiminto